Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne

Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Tyszowce stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 13 listopada 2019 r. (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2019 r., poz. 6323).

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Tyszowce znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej uwzględniane są następujące okoliczności:

 1. Występowanie bezrobocia w rodzinie,
 2. Obecność osób niepełnosprawnych w rodzinie,
 3. Występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 4. Wielodzietność w rodzinie
 5. Brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 6. Występowanie w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii,
 7. Niepełność rodziny (sierota, półsierota, osoba samotnie wychowująca dzieci),
 8. Wystąpienie zdarzenia losowego.

Stypendium szkolne przyznawane jest na:

 1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
 2. wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 2. w przypadku utraty dochodów stosowne zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego, obliczanego w oparciu o wysokość zasiłku rodzinnego, w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

Dochód na osobę w rodzinie

do 360,00 zł

od 360,01 zł – 600,00 zł

Miesięczna wysokość stypendium

124,00 zł

99,20 zł

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w: wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dyslektyków, zajęciach logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjścia/wyjazdy do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne itp.
 2. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.
 3. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym i pokrycia kosztów zakupu, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych, komputera, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, stroju sportowego i apelowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
 4. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w odniesieniu do słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych a także uczniów szkół ponadpodstawowych a w szczególności: zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub stancji, transportu środkami komunikacji zbiorowej, opłat za posiłki w stołówce szkoły lub internatu, innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę i kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do szkoły – uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie pieniężnej, jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, jest niemożliwe.

 

Stypendia będą wypłacane na podstawie oryginalnych faktur, rachunków lub innych dokumentów wystawionych na wnioskodawcę.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią  Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej na stronie internetowej MOPS w Tyszowcach pod adresem: https://mopstyszowce.naszops.pl/klauzula-informacyjna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny