Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Projekt RPO WL "Nowa szansa na rynku pracy"

ProjektNowa szansa na rynku pracy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie realizuje projekt pn. „Nowa szansa na rynku pracy”

 

Cel projektu

Celem projektu jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej min. 80% z 25 osób – podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy.

 

Uczestnicy

Grupę docelową stanowią osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące na terenie gminy Tyszowce,  w szczególności:

 • w wieku aktywności zawodowej (tj. kobiety do 60 r.ż. oraz mężczyźni do 65 r. ż.);
 • pozostające bez zatrudnienia;
 • o niskim poziomie wykształcenia (tj. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne);
 • o niskich kwalifikacjach zawodowych;
 • niepełnosprawne;
 • prowadzące rolniczą działalność gospodarczą tj. rolnicy.

Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 50% uczestników korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Rekrutacja

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły od września 2017 r. do zebrania pełnej grupy uczestników projektu z zachowaniem równości szans kobiet i mężczyzn.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w biurze projektu pod adresem: ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce.

 

W ramach Projektu oferujemy:

 • poradnictwo psychologiczne;
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych;
 • szkolenia (zawodowe) wraz z certyfikacją zewnętrzną;
 • pośrednictwo pracy;
 • płatne 3-miesięczne staże zawodowe;
 • zasiłki i pomoc w naturze;
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobami zależnymi;
 • zwrot kosztów dojazdu.

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu (MOPS) ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce lub pod nr telefonu 84 66-19-346

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny