Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Podsumowanie realizacji projektu „ Nowa szansa na rynku pracy”

         

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach w okresie od 01.09.2017 r. do 31.03.2020 r. realizował projekt pn. „Nowa szansa na rynku pracy” współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu był podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej minimum 80% z 25 osób - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyszowcach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno - zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy województwa lubelskiego do końca marca 2020 r.

Grupę docelową projektu stanowiło 25 osób w wieku aktywności zawodowej, wykluczone, w tym dotknięte ubóstwem oraz osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie gminy Tyszowce, w tym w szczególności:

  1. osoby pozostające bez zatrudnienia;
  2. osoby bezrobotne – wyłącznie osoby należące do trzeciej grupy osób sprofilowanych jako osoby oddalone od rynku pracy;
  3. osoby o niskich kwalifikacjach;
  4. osoby z niepełnosprawnościami.

Projektem objęte zostały osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020.

W projekcie wzięło udział 24 osoby. Całkowity koszt projektu w latach 2017-2020 wyniósł 207 499,16 zł.

Zadania zrealizowane w ramach projektu

Kontrakt socjalny – każdy z uczestników projektu podpisał kontrakt socjalny czyli pisemną umowę z pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej uczestnika projektu.

Program Aktywizacja i Integracja – program składał się z dwóch bloków działań
tj. aktywizacji zawodowej i integracji społecznej. Programem zostało objętych 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Lubelskim
i zakwalifikowane do III profilu pomocy.

W ramach aktywizacji zawodowej bezrobotni w ramach prac społecznie użytecznych wykonywali prace porządkowe na terenie gminy Tyszowce. Integracja Społeczna obejmowała szkolenia z zakresu: współpracy w zespole, zarządzania czasem, motywacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości.

Poradnictwo psychologiczne – w ramach indywidualnych spotkań z psychologiem uczestnicy  projektu zostali objęci specjalistycznymi działaniami wspierającymi proces aktywizacji uczestników projektu.

Trening kompetencji i umiejętności społecznych – obejmował 5 modułów dla 20 uczestników projektu. Moduły obejmowały radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentację, savoir vivre.

Szkolenia zawodowe z certyfikacją zewnętrzną – uczestnicy projektu mieli możliwość wyboru szkolenia zawodowego zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
i potencjałem uczestnika projektu. Szkolenia trwały średnio 150 godzin i kończyły się procesem walidacji i certyfikacji tj. egzaminem i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników. Kurs kasjer – sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych ukończyło 3 osoby, kurs opiekun osób starszych – 4 osoby, 1 osoba ukończyła kurs elektromechanik pojazdów samochodowych, 1 osoba kurs pracownik remontowo-budowlany oraz 2 osoby ukończyły kurs brukarza.

Pośrednictwo pracy – obejmowało udzielenie pomocy osobom, które ukończyły szkolenia zawodowe w uzyskaniu zatrudnienia tj. w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, poszukiwaniu ogłoszeń o pracy, postępowaniu na rozmowie kwalifikacyjnej. Dodatkowo każdy z uczestników projektu otrzymał komplet odzieży na rozmowę kwalifikacyjną.

Staże zawodowe – zrealizowane zostały płatne 3 miesięczne staże zawodowe zgodne z ukończonym kursem zawodowym. Staże zawodowe ukończyło 6 osób na stanowiskach: opiekun osób starszych – 3 osoby, kasjer - sprzedawca – 1 osoba, brukarz- 1 osoba, pracownik remontowo budowlany – 1 osoba.

Zwrot kosztów dojazdu – przysługiwał osobom zamieszkującym w miejscowościach innych niż te, w których odbywały się szkolenia.

Stypendium szkoleniowe – otrzymały osoby uczestniczące w szkoleniach zawodowych.

Cztery osoby uczestniczące w projekcie pojęły zatrudnienie.

 

Gratulujemy uczestnikom projektu „Nowa szansa na rynku pracy” którzy zrealizowali kontrakt socjalny tj. m.in. zdobyli kwalifikacje zawodowe
oraz podjęli zatrudnienie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny