Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

  1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
  3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
  4. świadczenie rodzicielskie;
  5. jednorazowa zapomoga wypłaca ze środków własnych gminy.

 

O zasiłek rodzinny z dodatkami może ubiegać się osoba, której dochód na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł netto, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym, bądź znacznym stopniu niepełnosprawności 764,00 zł netto.

W okresie od 01-11-2020 r. do 31-10-2021 r. przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu uwzględnia się dochody rodziny uzyskane w 2019 r.

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz świadczenie rodzicielskie są świadczeniami rodzinnymi wypłacanymi niezależnie od wysokości dochodu.

 

 

 

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoby składające wnioski o świadczenia rodzinne powinny zapoznać się dokładnie z pouczeniami zawartymi we wnioskach oraz złożyć podpisy pod wnioskiem i odpowiednimi oświadczeniami dotyczącymi świadczeń, o które się ubiegają.

 

Zgodnie z art.6 i art. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 111) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

W przypadku rezygnacji z kontynuacji nauki przez dziecko, zmiany liczby członków rodziny, wyjazdu członka rodziny za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego strona jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym tut. Ośrodka.

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby uczącej się, pełnoletniej osoby niepełnosprawnej lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka lub pełnoletniej osoby niepełnosprawnej a także osób, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny. 

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby (nie zameldowania), ubiegającej się o świadczenia rodzinne.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

 

 

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny