Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny

Przemocą w rodzinie jest każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny, naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności powodujące cierpienie i szkody.

Zgodnie z ustawą  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) Zespół Interdyscyplinarny stanowi istotny element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Głównym celem powstania Zespołów Interdyscyplinarnych  jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy  domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego
w obszarze gminy.

Zespól Interdyscyplinarny tworzy grupa ludzi, specjalistów z różnych dziedzin, zajmująca się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego na terenie gminy Tyszowce powołanego Uchwałą Nr IV/26/2011 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 23 marca 2011 roku wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

- pracownicy socjalni,

- przedstawiciele oświaty

- przedstawiciele Policji,

- kuratorzy sądowi,

- przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- przedstawiciele ochrony zdrowia,

- przedstawiciele organizacji pozarządowych,

- Przedstawiciele Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach.

 

Działania zespołu oparte są na systemowej współpracy lokalnych  instytucji, podmiotów i służb. Jego zadaniem jest m.in. integrowanie działań instytucji lokalnych i zwiększenie efektywności podejmowanych działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu przemocy.


Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego :

  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
  2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
  3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
  4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym;
  5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.


W indywidualnych przypadkach   w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje grupy robocze.       

Do zadań grup roboczych należy :

  1. opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie;
  2. monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” ;
  3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

 

Podejmowanie interwencji w środowisku, wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty ”.

Procedura ta obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A” przez przedstawiciela jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia. Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta - A” do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury.

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta - A” nie później niż w ciągu 3 dni od dnia jego otrzymania, przekazuje go członkom  zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego w Tyszowcach:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A,

22-630 Tyszowce,

tel. 84 66 19 346

Ulotka informacyjna Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia w Tyszowcach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny