Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

AKTUALNOŚCI, strona 1:

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Utworzono dnia 03.02.2023

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH, WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w Urzędzie Miejskim w Tyszowcach od dnia 01-02-2023 r do dnia 31-12-2023 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Tyszowcach przy ul. 3 Maja 8, w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 15:00-18:00 działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.

czytaj dalej na temat: PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Zimowisko

Utworzono dnia 20.12.2022

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras w Lublinie we współpracy z Caritas Diecezji Drohiczyńskiej proponują 7-dniowe zimowiska w ośrodkach kolonijnych w Białym Dunajcu k/Zakopanego. Całkowity koszt zimowiska to 1350,00 zł, z tego 900,00 zł wyniesie dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Termin zimowiska: 14.01.2023 – 20.01.2023

Koszt: 450 zł (dla dzieci rolników)

 Prosimy o kontakt telefoniczny (tel. (0-81) 746 19 85 wew.2) lub mailowy (biuro@stowarzyszenie-kras.pl), aby zarezerwować miejsca – liczy się kolejność zgłoszeń.

Warunki, które należy spełnić, aby dziecko rolnika mogło skorzystać z dofinansowania:

1. data urodzenia dziecka – 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2018 roku (wiek – do 16 lat)

2. jedno z rodziców (prawnych opiekunów) jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Uwaga: ubezpieczenie w KRUS tylko w zakresie emerytalno-rentowym wyklucza możliwość dofinansowania wyjazdu

Uwaga: rodzic/opiekun prawny musi być ubezpieczony w KRUS w trakcie trwania zimowiska.

3. dostarczenie przez Rodziców kompletu uzupełnionych i podpisanych dokumentów:

1. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu (oryginał)

2. Karta kwalifikacyjna uczestnika (3 strony)

oraz, jeśli dotyczy:

3. Oświadczenie - jeśli dziecko posiada inne nazwisko, niż rodzic ubezpieczony w KRUS

4. Kopia właściwego orzeczenia sądu - w przypadku dziecka przebywającego pod opieką inną niż rodziców

czytaj dalej na temat: Zimowisko

Szlachetna Paczka

Utworzono dnia 05.12.2022

logo szlachetna paczka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach, wzorem lat ubiegłych,  w listopadzie 2022 r., zgłosił 1 rodzinę i 1 osobę samotną,  które uznano za najbardziej potrzebujące, z terenu Gminy Tyszowce do XXII edycji ogólnopolskiego projektu społecznego „Szlachetna Paczka” organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym celem „Szlachetnej Paczki” jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownicy socjalni podczas wizyt w środowisku dostrzegli szczególnie trudną sytuację 1 rodziny oraz 1 osoby samotnie gospodarującej, w których występował problem niepełnosprawności i długotrwałej choroby. MOPS Tyszowce dokując w/w zgłoszeń dokonał analizy sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i zdrowotnej. Ustalono, że wskazana osoba i rodzina wykorzystując własne możliwości nie są w stanie przezwyciężyć trudnej sytuacji w jakiej się znajdują. Zgłoszenie rodzin zostało dokonane poprzez wypełnienie przez pracowników socjalnych formularzy zgłoszeniowych zawierających opis historii rodziny, trudności z jakimi się zmaga na co dzień oraz sposobu w jaki stara się z nimi radzić, wraz z  pozyskaną zgodą wstępną od zgłaszanych przez tut. Ośrodek osób i rodzin.  Sytuacja zgłoszonej osoby i rodziny została zweryfikowana przez wolontariuszy „Szlachetnej Paczki” i wspólnie z potrzebującymi osobami ustalili ich niezbędne potrzeby.

Serdecznie zachęcamy do włączenia się w pomoc na rzecz potrzebujących osób i rodzin w ramach „Szlachetnej Paczki”.

czytaj dalej na temat: Szlachetna Paczka

Dodatek elektryczny

Utworzono dnia 01.12.2022

          Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że od 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 r. będą przyjmowane wnioski wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Dodatek przyznawany będzie na mocy ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz U. z 2022 r. poz. 2127 z późn zm.)

Zgodnie z ustawą, dodatek wynosi :

1 000 zł – dla gospodarstw domowych zużywających do 5 MWh rocznie;

1 500 zł – dla gospodarstw domowych zużywających powyżej 5 MWh rocznie (warunkiem jest załączenie potwierdzenia przekroczenia 5 MWh wysokości rocznego zużycia za 2021 r.).

Dodatek przysługuje każdemu odbiorcy energii elektrycznej, którego głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do 11 sierpnia 2022 r. Obowiązuje przy tym zasada: jeden adres zamieszkania, jeden dodatek elektryczny. Dodatek elektryczny przysługuje też gospodarstwom domowym posiadającym wyłącznie pompy ciepła, które są ich głównym źródłem ogrzewania.

Dodatek elektryczny będzie wypłacony w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

 1. gospodarstwom domowym posiadającym mikroinstalacje PV, które ogrzewają się głównie energią elektryczną;
 2. gospodarstwom domowym posiadającym pompy ciepła oraz mikroinstalacje FV;
 3. gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego;
 4. osobie w gospodarstwie domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku na inne źródła ciepła;
 5. osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. (PAP)

DRUK WNIOSKU

Klauzula informacyjna RODO

czytaj dalej na temat: Dodatek elektryczny

Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Utworzono dnia 22.11.2022

Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, którzy są odbiorcami energii elektrycznej w 2023 r. Szczególne rozwiązania służące ochronie dla członków rodzin wielodzietnych...

czytaj dalej na temat: Informacja dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Zmiany w ustawie o dodatku węglowym

Utworzono dnia 16.11.2022

          W dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U.  z 2022 r. poz. 2236). Przedmiotowa ustawa w art. 26 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 z późn. zm.).

          W myśl uchwalonych przepisów, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się regulacji, zgodnie z którą „jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania” do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

       Gospodarstwu domowemu, które zajmuje lokal, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, zostanie przyznany dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego i ustaleniu zamieszkiwania pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywania przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania.

          W przypadku gdy w w/w lokalu, zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym lokalu.

          W postępowaniach w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,  będą miały zastosowanie już nowe regulacje. W sprawach zakończonych (dotyczy wniosków pozostawionych bez rozpoznania) przed dniem wejścia w życie ww. ustawy należy złożyć kolejny wniosek o wypłatę dodatku węglowego.

czytaj dalej na temat: Zmiany w ustawie o dodatku węglowym

Od 7 listopada 2022 r. wnioski o preferencyjny zakup węgla

Utworzono dnia 04.11.2022

Informacja o możliwości składania wniosków na zakup preferencyjny węgla

             Informujemy, że w dniu 3 listopada 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022 r.  o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), która umożliwia sprzedaż węgla przez samorządy w preferencyjnej cenie.

Rodziny korzystające z węgla jako głównego źródła ciepła,  mają możliwość zakupu tańszego opału w gwarantowanej cenie 2000 zł za tonęDo tej kwoty nie będą wliczone koszty transportu węgla z miejsca składowania w gminie do domu nabywcy opału.

Do dokonania zakupu opału w preferencyjnej cenie, są uprawnione gospodarstwa domowe, które spełniają warunki uzyskania dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Gmina nie ma wpływu na jakość dostarczonego jej węgla. Za jakość węgla odpowiadają podmioty wprowadzające do obrotu paliwa stałe, z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych wskazane przez Ministra Aktywów Państwowych. Oferowany gminom do sprzedaży węgiel będzie posiadał niezbędne certyfikaty jakości.

Gospodarstwa domowe będą mogły nabyć maksymalnie 3 tony węgla w preferencyjnej cenie 2000 zł w następujących transzach:

 • do końca 2022 r. – można będzie nabyć 1,5 tony węgla,
 • od 1 stycznia 2023 roku – kolejne 1,5 tony węgla.

Możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie nie dotyczy osób, które nabyły węgiel w cenie niższej niż 2 tys. zł brutto za tonę w sezonie grzewczym 2022/2023 – mieszkańcy będą zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej.

W związku z powyższym osoby, które chcą zakupić węgiel po preferencyjnej cenie od 7 listopada 2022 r. mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A wnioski o zakup preferencyjny węgla. Wnioski można składać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Załączniki:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla

Klauzula informacyjna RODO

czytaj dalej na temat: Od 7 listopada 2022 r. wnioski o preferencyjny zakup węgla

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 31.10.2022

Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

 

Celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Program kierowany jest do:

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi asystenta.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Karty zgłoszenia do programu można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach do dnia 08.11.2022 r. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka ul Kościelna 25 A, elektronicznie pod adresem mailowym: mops@tyszowce.pl lub telefonicznie pod numerem 84 661 93 46.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023:

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Karta zgłoszenia

 

czytaj dalej na temat: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Opieka wytchnieniowa

Utworzono dnia 31.10.2022

Nabór wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi w orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program jest realizowany w dwóch formach:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wsparcia

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu, spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu

d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc;

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

a) ośrodku wsparcia,

b) ośrodku placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub realizatora programu spełniającym kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu,

d) domu pomocy społecznej na postawie przyjętej przez gminę lub powiat uchwały,

e) w przypadku braku możliwości realizacji opieki wytchnieniowej w miejscach, o których mowa w lit. a-d, istnieje możliwość realizowania opieki wytchnieniowej w centrum opiekuńczo-mieszkalnym, w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za świadczone usługi opieki wytchnieniowej.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Program będzie realizowany od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Karty zgłoszenia do programu wraz z kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM wypełnioną przez lekarza rodzinnego/ lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę (Karta pomiaru niezależności nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku duzej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności) można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach do dnia 08.11.2022 r. osobiście w siedzibie tut. Ośrodka ul Kościelna 25 A, elektronicznie pod adresem mailowym: mops@tyszowce.pl lub telefonicznie pod numerem 84 661 93 46.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023:

Program Opieka wytchnieniowa

Karta zgłoszenia

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej

czytaj dalej na temat: Opieka wytchnieniowa

Projekt „Włączanie wyłączonych”

Utworzono dnia 25.10.2022

      Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość testuje nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, które prowadzą lub chcą rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość realizuje wspólnie z Biurem Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Związkiem Głuchych projekt
„Włączanie wyłączonych”. Celem testowania jest wypracowanie nowych, dostosowanych do potrzeb i możliwości, instrumentów aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, które staną się podstawą do przygotowania propozycji zmian prawnych.

Uruchomione zostało wdrożenie „ Dostępnej i elastycznej dotacji” (modyfikacji obecnie stosowanych instrumentów) oraz refundacji na zatrudnienie asystenta osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Wszelkie dodatkowe informacje i materiały można otrzymać:

„Dostępna i elastyczna dotacja”- Andrzej Smoliński, tel.: +48 515 175 866, mail: dotacje@cpt.org.pl

„Biznes bez barier- asystent działalności gospodarczej”- Małgorzata Lachtara, tel.: +48 575 480 430 mail: asystent@cpt.org.pl

Wszystkie dokumenty oraz załączniki można znaleźć na stronie www.cpt.org.pl oraz www.wlaczeniewylaczonych.pl

czytaj dalej na temat: Projekt „Włączanie wyłączonych”

Udzielenie schronienia

Utworzono dnia 25.10.2022

            Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach  w związku sezonem jesienno-zimowym informuje o możliwości dokonywania zgłoszeń o osobach przebywających w miejscach niegwarantujących bezpiecznego pobytu, a tym bardziej noclegu. Osoby, które posiadają informacje o osobach pozostających bez schronienia, proszone są o zgłaszanie do tut. Ośrodka.

Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Informacje o procedurze zapewnienia schronienia przez w/w placówki można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach lub telefonicznie pod numerem 84 661 93 46.

Dodatkowo informujemy o działającym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim telefonie interwencyjnym 987, gdzie można uzyskać informacje o adresach placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym. Dane placówek noclegowych zamieszczone są również na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego :

https://www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-os%C3%B3b-bezdomnych

 

         

czytaj dalej na temat: Udzielenie schronienia

POPŻ Podprogram 2021

Utworzono dnia 14.10.2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniach  17.10.2022 r. i 18.10.2022 r. w godz. 8.00-15.00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 będą wydawane paczki żywnościowe.

czytaj dalej na temat: POPŻ Podprogram 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny