Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 15.05.2019

Tyszowce, 2019-05-15

DŚR.2202.4.2019.MJ

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na usługę -  pośrednictwo pracy.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pośrednictwo pracy, realizowane w ramach Zadania 7 projektu „Nowa szansa na rynku pracy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za 1 godzinę poniżej opisanej usługi.
 2. Zakres pośrednictwa pracy obejmuje: 
 3. udzielenie pomocy uczestnikom projektu w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z ich kwalifikacjami zawodowymi;
 4. monitorowanie aktywności uczestników projektu w poszukiwaniu pracy;
 5. pomoc w  utworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych;
 6. prowadzenie działań motywujących uczestników projektu, angażujących ich do aktywnego uczestnictwa w aktywizacji zawodowej;
 7. pomoc w poszukiwaniu ogłoszeń o pracy dostosowanej do możliwości uczestników projektu;
 8. pozyskiwanie ofert pracy/staży dla uczestników projektu zgodnie z indywidualnym planem działań i ukończonym kursem;
 9. inicjowanie i organizowanie kontaktu uczestników projektu z pracodawcami;
 10. omówienie sposobu postępowania na rozmowie kwalifikacyjnej;
 11. informowanie uczestników projektu o możliwości samozatrudnienia i motywowanie uczestników projektu do założenia własnej działalności gospodarczej;
 12. prowadzenie dokumentacji z podjętych działań w tym kart pośrednictwa pracy;
 13. w wyniku udzielonego wsparcia uczestnicy uzyskają min. 3 oferty pracy/uczestnika projektu odpowiadające ich kwalifikacjom i odbędą min. 2 rozmowy kwalifikacyjne.
 14. Zajęcia mogą odbywać się tylko w dni robocze, na terenie gminy Tyszowce w sali wskazanej przez Zamawiającego.
 15. Pośrednictwo pracy dla 20 uczestników/czek projektu w podziale na tury: I i II tura – VI-VIII
  2019 r., III tura – VII 2019 r., IV tura – XI 2019 r., – terminy poszczególnych tur mogą ulec zmianie.
 16. Planowana liczba osób w poszczególnych turach – po 5 osób.
 17. Liczba osób w poszczególnych turach może ulec zmianie i będzie zależna od postępu rekrutacji do projektu.
 18. Pośrednictwo pracy ma odbywać się średnio 1 raz w tygodniu w postaci 2 spotkań indywidualnych po 4 godziny na osobę oraz 1 spotkania grupowego 2 godzinnego tj. 10h/osobę, łącznie 200 godzin).
 19. Za godzinę pracy pośrednika pracy przyjmuje się 1 godzinę zegarową.
 20. Usługa może być realizowana przez pośrednika pracy posiadającego co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe jako pośrednik pracy  lub co najmniej 200 godzin przeprowadzonego wsparcia jako pośrednik pracy.
 21. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumentację potwierdzającą kwalifikacje zawodowe oraz udokumentować doświadczenie zawodowe.
 22. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia zaświadczeń uczestnikom projektu o ukończeniu udziału w pośrednictwie pracy.
 23. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 24. Termin wykonania zamówienia od czerwca 2019 r. do listopada  2019 r.

III Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

 1. złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 Dział Świadczeń Rodzinnych do dnia 23-05-2019 r. do godziny 9.00
 2. opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

Oferta cenowa na usługę pośrednictwo pracy w ramach projektu „Nowa szansa na rynku pracy” realizowanego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.

 

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Informacja

Utworzono dnia 28.03.2019

                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 29-03-2019 r.
w godz. 8.00-15.00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 będą wydawane paczki żywnościowe. 

czytaj dalej na temat: Informacja

Tyszowiecki Klub Seniora

Utworzono dnia 25.03.2019

Gmina Tyszowce realizuje projekt pn. „Tyszowiecki Klub Seniora” dofinansowany z Funduszy Europejskich w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne Działanie: 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych placówek świadczących usługi społeczne w społeczności lokalnej, w formie Klubu Seniora dla 30 osób 60+ wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z gminy Tyszowce do 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 638 382,50 zł

Tyszowiecki Klub Seniora

Rekrutacja do projektu pn. "Tyszowiecki Klubu Seniora"  trwa do 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, pokój nr 5.

czytaj dalej na temat: Tyszowiecki Klub Seniora

Stypendia

Utworzono dnia 04.03.2019

Program Pomocy Dzieciom                                              stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

 Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

 1% KRS: 00000 14574

 Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80  www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl 

czytaj dalej na temat: Stypendia

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 18.01.2019

Tyszowce, 2019-01-18

 

DŚR.2205.1.2019.MJ

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 Euro na:

Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług specjalistycznych dla 2 dorosłych niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.
 2. Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferta cenowa winna być podana cyfrowo i słownie.
 4. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (tj. 1 osoba – Czartowczyk, 1 osoba - Mikulin).
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny odbywać się dla 1 osoby przez 5 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie oraz dla 1 osoby przez 3 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
 6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. za Wykonawcę, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3 usługi w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje do wykonywania ww. usług tj. zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.)
 3. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 1. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji taką ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby nie doszło do przerwania ciągłości świadczonej usługi.
 2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. wykaz specjalistycznych usług opiekuńczych, które zostały wykonane w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług,
 2. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. kopia polisy,
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje tych osób,
 5. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym pozwalającym na zachowanie ciągłości wykonania usługi.
 1. Oferty będą wybierane według opisanych kryteriów.
 2. Termin wykonania zamówienia od 01-02-2019 r. do 31-12-2019 r.

III Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 Dział Świadczeń Rodzinnych do dnia 25-01-2019 r. do godziny 15.30

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 10.01.2019

Tyszowce, 2019-01-10
 

DŚR.2201.2.2019.MJ

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na:
Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej dorosłej osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.
 2. Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferta cenowa winna być podana cyfrowo i słownie.
 4. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 5. Specjalistyczne usługi powinny odbywać się przez 3 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. za Wykonawcę, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi w zakresie rehabilitacji fizycznej.
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym
  tj. fizjoterapeuci i doświadczeniem-  udokumentowane minimum 2 lata pracy w zawodzie).
 3. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 1. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji taką ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby nie doszło do przerwania ciągłości świadczonej usługi.
 2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie 2 lat minimum 2 usług w zakresie rehabilitacji fizycznej,
 2. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. kopia polisy,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy osób wykonujących zamówienie,
 5. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym pozwalającym na zachowanie ciągłości wykonania usługi
 1. Oferty będą wybierane według opisanych wyżej kryteriów.
 2. Termin wykonania zamówienia od 21-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

III. Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 (Dział Świadczeń Rodzinnych) do dnia 18-01-2019 r. do godziny 9.00

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”

IV. Kontakt z wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.

    

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 02.01.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Karta dla rodziców jest wydawana dożywotnio. 

Kartę przyznaje  Burmistrz Tyszowiec  na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Wszystkie informacje dotyczące uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Karta Dużej Rodziny.

czytaj dalej na temat: Karta Dużej Rodziny

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 21.12.2018

Zaproszenie do składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na: „Usługę w zakresie specjalistycznych...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 14.12.2018
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,...
czytaj dalej na temat: Karta Dużej Rodziny

INFORMACJA

Utworzono dnia 14.12.2018

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w miesiącu grudniu 2018 r. nastąpi dnia 17-12-2018 r.
          

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

Utworzono dnia 29.11.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 30-11-2018 r.  
w godz. 8.00-15.00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 będą wydawane paczki żywnościowe. 

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

Utworzono dnia 16.11.2018

Osoby zainteresowane udziałem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach celem uzyskania skierowania do odbioru żywności.

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny