Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Stypendia

Utworzono dnia 04.03.2019

Program Pomocy Dzieciom                                              stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.  

Wnioski przyjmujemy do dnia 30 marca 2019 roku

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

 Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

 1% KRS: 00000 14574

 Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80  www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl 

czytaj dalej na temat: Stypendia

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 18.01.2019

Tyszowce, 2019-01-18

 

DŚR.2205.1.2019.MJ

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30 000 Euro na:

Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.

I Opis przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług specjalistycznych dla 2 dorosłych niepełnosprawnych osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

 

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.
 2. Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferta cenowa winna być podana cyfrowo i słownie.
 4. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osób niepełnosprawnych (tj. 1 osoba – Czartowczyk, 1 osoba - Mikulin).
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny odbywać się dla 1 osoby przez 5 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie oraz dla 1 osoby przez 3 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
 6.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. za Wykonawcę, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 3 usługi w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby, które posiadają doświadczenie oraz kwalifikacje do wykonywania ww. usług tj. zgodne z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 ze zm.)
 3. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 1. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji taką ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby nie doszło do przerwania ciągłości świadczonej usługi.
 2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. wykaz specjalistycznych usług opiekuńczych, które zostały wykonane w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające wykonanie tych usług,
 2. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. kopia polisy,
 4. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje tych osób,
 5. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym pozwalającym na zachowanie ciągłości wykonania usługi.
 1. Oferty będą wybierane według opisanych kryteriów.
 2. Termin wykonania zamówienia od 01-02-2019 r. do 31-12-2019 r.

III Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3 Dział Świadczeń Rodzinnych do dnia 25-01-2019 r. do godziny 15.30

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

IV Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 10.01.2019

Tyszowce, 2019-01-10
 

DŚR.2201.2.2019.MJ

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na:
Usługę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednej dorosłej osoby niepełnosprawnej w warunkach domowych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu.

II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto usługi za 1 godzinę w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania klienta.
 2. Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Oferta cenowa winna być podana cyfrowo i słownie.
 4. Usługa rehabilitacyjna powinna odbywać się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 5. Specjalistyczne usługi powinny odbywać się przez 3 dni w tygodniu po 1 godzinie dziennie.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, częściowych lub dających możliwość negocjacji.
 7. Ofertę mogą składać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. posiadania wiedzy i doświadczenia tj. za Wykonawcę, który posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawcę, który wykonał w okresie 2 lat przed upływem terminu składania ofert minimum 2 usługi w zakresie rehabilitacji fizycznej.
 2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym
  tj. fizjoterapeuci i doświadczeniem-  udokumentowane minimum 2 lata pracy w zawodzie).
 3. posiadania polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
 1. Wykonawca powinien posiadać do dyspozycji taką ilość osób zdolnych do wykonania zamówienia, aby nie doszło do przerwania ciągłości świadczonej usługi.
 2. W celu potwierdzenia warunków udziału w postepowaniu oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie 2 lat minimum 2 usług w zakresie rehabilitacji fizycznej,
 2. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. kopia polisy,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i staż pracy osób wykonujących zamówienie,
 5. oświadczenie o dysponowaniu potencjałem osobowym pozwalającym na zachowanie ciągłości wykonania usługi
 1. Oferty będą wybierane według opisanych wyżej kryteriów.
 2. Termin wykonania zamówienia od 21-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

III. Przygotowanie oferty.

Ofertę należy:

a)   złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem,) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach, ul. Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, pokój nr 3 (Dział Świadczeń Rodzinnych) do dnia 18-01-2019 r. do godziny 9.00

b)   opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem:

„Oferta na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych”

IV. Kontakt z wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Marta Januś.

    

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 02.01.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje również rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne. Karta dla rodziców jest wydawana dożywotnio. 

Kartę przyznaje  Burmistrz Tyszowiec  na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tyszowcach w Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Wszystkie informacje dotyczące uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina w zakładce Karta Dużej Rodziny.

czytaj dalej na temat: Karta Dużej Rodziny

Zaproszenie do składania ofert

Utworzono dnia 21.12.2018

Zaproszenie do składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego poniżej 30000 Euro na: „Usługę w zakresie specjalistycznych...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do składania ofert

Karta Dużej Rodziny

Utworzono dnia 14.12.2018
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r.  o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.) od 1 stycznia 2019 r. o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin,...
czytaj dalej na temat: Karta Dużej Rodziny

INFORMACJA

Utworzono dnia 14.12.2018

           Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
w miesiącu grudniu 2018 r. nastąpi dnia 17-12-2018 r.
          

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

Utworzono dnia 29.11.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach informuje, że w dniu 30-11-2018 r.  
w godz. 8.00-15.00 osobom zakwalifikowanym do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 będą wydawane paczki żywnościowe. 

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

INFORMACJA

Utworzono dnia 16.11.2018

Osoby zainteresowane udziałem w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 proszone są o zgłaszanie się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tyszowcach celem uzyskania skierowania do odbioru żywności.

czytaj dalej na temat: INFORMACJA

ZAPROSZENIE

Utworzono dnia 18.09.2018

  ZAPROSZENIE DZIEŃ OTWARTY W KLUBIE „SENIOR+” W PERESPIE Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza mieszkańców gminy Tyszowce na Dzień Otwarty w Klubie „Senior+” w Perespie w dniu 20.09.2018 r. od godziny 10.00 do...

czytaj dalej na temat: ZAPROSZENIE

Zaproszenie

Utworzono dnia 13.09.2018

Zajęcia edukacyjne z Policją w Ośrodku Interwencji Kryzysowej   Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim zaprasza na spotkanie dotyczące prawnych aspektów reakcji na przemoc w rodzinie. Zajęcia te o charakterze edukacyjnym adresowane są do kobiet...

czytaj dalej na temat: Zaproszenie

Rekrutacja do projektu "Nowa szansa na rynku pracy"

Utworzono dnia 14.08.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach zaprasza do udziału w Projecie „NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu...

czytaj dalej na temat: Rekrutacja do projektu "Nowa szansa na rynku pracy"

Efekty realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017

Utworzono dnia 31.07.2018

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2017 – efekty   W ramach POPŻ Podprogram 2017, który był realizowany w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018 MOPS w Tyszowcach współpracował z Bankiem Żywności z Lublinie, mieszczącym się przy...

czytaj dalej na temat: Efekty realizacji POPŻ 2014-2020 Podprogram 2017

Rekrutacja do projektu "Nowa szansa na rynku pracy"

Utworzono dnia 30.07.2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

zaprasza do udziału w Projecie

„NOWA SZANSA NA RYNKU PRACY”

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach realizuje projekt dofinansowany

z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne; Działanie: 11.1 Aktywne włączenie

 

Celem projektu jest: jest podwyższony poziom aktywności społeczno-zawodowej min. 80% z 25 osób (15K/10M) - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tyszowcach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programu reintegracji społecznej i zawodowej, zakładającego indywidualną ścieżkę wsparcia dla każdego uczestnika projektu, która pozwoli zdobyć umiejętności społeczno-zawodowe służące odnalezieniu się na rynku pracy województwa lubelskiego do końca czerwca 2019 r.

 

Projekt skierowany jest do 25 mieszkańców Gminy Tyszowce w wieku aktywności zawodowej (15K/10M) w szczególności pozostających bez pracy i bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, o niskich kwalifikacjach oraz osób niepełnosprawnych.

 

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne w dniu 31.07.2018 r.
o godzinie 9.00 w siedzibie Biura Projektu, ul. Kościelna 25A,
22-630 Tyszowce (MOPS)

 

Szczegółowe informacje na temat Projektu można uzyskać w siedzibie Biura Projektu (MOPS) ul Kościelna 25A, 22-630 Tyszowce, lub pod nr telefonu 84 66-19-346

czytaj dalej na temat: Rekrutacja do projektu "Nowa szansa na rynku pracy"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

ul. Kościelna 25A

22-630 Tyszowce

tel/fax (84) 6619346

kom. 663152122

email: mops@tyszowce.pl

Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny